İlave Eğitim Öğretim Tazminatı geçici olarak görevlendirilen öğretmenlere verilecek mi?

illi Eğitim Bakanlığı yeni dönemde en aktif bakanlıklar arasında yer alıyor. Bakanlık bu sıralar bir çok sorunun çözümüne veya cevabına dair yazı yayınlıyor. Uzun zamandır sorunlardan biri olan geçici görevlendirilen öğretmenlere ilave eğitim öğretim tazminatı konusunda bakanlık cevap verdi. Geçici görevlendirmeden bulunan öğretmen eğitim öğretim tazminatı alacak mı? sorusu yanıt buldu.

GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETMEN ALAMAZ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı görüş yazısında, geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin ilave eğitim öğretim tazminatı alamayacağını söyledi.

Konu ile ilgili yazısında MEB;

11.05.2006 tarihli ve 26165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 160 Seri Numaralı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde, ilave eğitim-öğretim tazminatından yararlanabilmek için;

  • -Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadroda bulunmak,
  • -V sayılı Cetvelde sayılan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanmış olmak,
  • -Söz konusu okul ve kurumlarda görev yapmak,
  • -Mesleki Açık Öğretim Lisesi ile Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere branşlarında fiilen derse girmek,

şartlarının bir arada bulunması gerektiği belirtilmiştir.

Aynı Tebliğin “E- Uygulamaya İlişkin Ortak Açıklamalar” başlıklı bölümünün 4’üncü maddesinde ise; Kararın 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, zam ve tazminatların ödenebilmesi için, Karara ekli I, II ve III sayılı cetvellerde gösterilen personelin kadro unvanı ile kariyer ve yürüttüğü görevin gerektirdiği hizmeti kanunların öngördüğü durumlar saklı kalmak üzere fiilen yapmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Buna göre, kanunların öngördüğü saklı durumlar gereğince;

a) Yıllık, mazeret ve hastalık izinlerinde,

b) Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda yeni göreve başlamak üzere verilen sürede (mehil müddeti),

c) Yurtiçi ve yurtdışı geçici görevlendirmelerde,

d) Hizmet içi eğitim, seminer ve kurslarda,

e) Süresi ne olursa olsun görevden uzaklaştırılan ve herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan; kovuşturmaya yer olmadığına, yargılamanın men3ine veya beraatına ve her ne sebeple olursa olsun kamu davasının düşmesine veya ortadan kaldırılmasına karar verilenlerin, görevden uzakta, tutuklulukta veya gözaltında geçirdikleri sürelerde,

görevin fiilen yapılması şartı aranmayacaktır.” denilmektedir.

Görüleceği üzere anılan Tebliğde, yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirilmelerde söz konusu tazminatın ödenmesinde görevin fiilen yapılması şartının aranmayacağı net olarak belirtilmiştir. Ancak ilave eğitim öğretim tazminatının geçici görevlendirilmelerde de ödenebilmesi için, görevlendirmelerden önce ilgililerin bu tazminattan yararlandırılıyor olmaları gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

1-Kadroları Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli V Sayılı Cetvelde sayılan Bakanlığımıza bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kuramlarında olup İliniz Milli Eğitim Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin, geçici görevlendirme tarihleri itibarıyla asıl görevleri sırasında yukarıda belirtilen şartların tamamını birlikte taşıyor olmalarına bağlı olarak ilave eğitim Öğretim tazminatından yararlandırılıyor olmaları halinde, bu geçici görevleri süresince de ilave eğitim öğretim tazminatından yararlandırılmaya devam edilmeleri gerektiği; aksi durumda ise söz konusu tazminattan yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı

2-Kadroları İliniz Milli Eğitim Müdürlüğünde olup anılan Karara ekli V Sayılı Cetvelde sayılan Bakanlığımıza bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında atölye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak görevlendirilen ve bu yönüyle “V sayılı Cetvelde sayılan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik Öğretim okul ve kurumlarına atölye, laboratuar veya meslek dersleri öğretmeni olarak atanmış olmak” şartını taşımayan Öğretmenlerin ise, bu görevleri süresince ilave eğitim öğretim tazminatından yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

dedi.

Bir Cevap Yazın Cevabı iptal et