Aile – Şimdi Aileye Sahip Çıkma Zamanı!

Aile – Şimdi Aileye Sahip Çıkma Zamanı… Eğitimci Yazar İsmail Akbıyık Yazdı…

Her toplumu oluşturan ve onu bir arada tutan kendine özgü veya evrensel değerler silsilesi vardır. Bunlar bir toplum olmazsa olmazlardandır. Yok olması durumunda, yok eden bir olgudur. “Niçin yaşıyoruz?” sorusunun saklı olduğu cevaptır.

İşte o Aile’dir.

Aile insanlık tarihiyle eşit yaştadır. Hiçbir zorba kuvvet, hiçbir sinsi politika aileyi yıkamadı. Aileyi kastî olarak bozmaya çalışan fitne odakları tarih boyunca hep var oldu ve olmaya devam edeceklerdir. Bu kutsal bir mücadeledir. Ancak, savaş ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan göçler ailede ciddi bir  bozulmaya sebep olmaktadır.  Annelerin çalışma hayatına katılımı toplumsal yapıyı önemli ölçüde etkilese de, aile kendini korumasını bilmiştir.

Türk aile yapısına bakıldığında; 1980’lere kadar geniş aileye sahiptik. Ailede büyükbaba, büyükanne, anne, baba, çocuklar hatta bunların içine bekar hala, teyze dayı amca da vardı. Ancak kırsal kesimden büyük kentlere göçler, çalışma hayatına getirdiği zorluklar, ekonomik nedenler son kırk yılda çekirdek aile olarak adlandırdığımız aileye dönüşmüştür. Bu aile yapısı anne, baba ve çocuklardan oluşmaktadır.

Aile yapısındaki bu değişimler toplumsal yapıyı da etkilemiş önceden daha sıkı olan aile bağları ve dayanışma kültürü zayıflar hale gelmiştir.

Bir de aile, ataerkil aile yapısından uzaklaşarak içinde herkesin söz sahibi olduğu, görüş ve düşüncelere saygılı, demokratik aile yapısına doğru bir evrim geçirmiştir.

LGBT’ye Dikkat!

Günümüzde aileyi yok etmek için üretilen en büyük fitnelerden biri sapkın cinsel akımlardır. Özellikle uzak doğu kökenli sapkın hücumlara karşı uyanık olunuz! Ailesizliği ve cinsiyetsizliği teşvik ederek evlenme kurumuna karşı savaş açmışlardır.  Bunu batının kokuşmuş medeniyeti de desteklerken uydurma filmler ve kendi oluşturdukları tiplemeler üzerinden topluma yeni bozguncu menüler sunmaktadırlar. Ailenin günümüzde uğradığı en dehşetli saldırı budur.

“Ailesizlik” akımları toplumda kimliksizliğe neden olmakta toplumsal yapıyı hedef almakta ve aile bağlarını ve dayanışma kültürünü sarsmaktadır.

Özellikle sözüm ona modern toplumlarda aile yapısı, eşler arası ilişkiler aile üyelerinin statü ve rollerindeki değişime ayak uydurmuş görünmektedir. Ama bizim toplumumuzda ailenin, birey ve toplum için önemi son gaz devam etmektedir.

Tavsiyem: Çözülmeyin!

Dünya çapında ailelerdeki değişimler yaşanması modernleşme süreci birçok kültürde aile ilişkilerinde azalmayı da beraberinde getirmiştir. Bu dönemde ebeveynlerin aile dışında çalışma zorunluluğu bir kural halini almıştır. Boşanmalar ve tek ebeveyn çocuklu ailelerin sayısındaki artış aile yapısını olumsuz etkilemiş olmasına rağmen, birey ve toplum için aile vazgeçilmez bir unsur olarak önemli fonksiyonunu yerine getirmektedir (Bayer A. Toplum ve Aile s.4-8, 2013).

Aile yüzyıllardır varlığını sürdürmektedir. Tüm yıpratılma faaliyetlerine rağmen varlığını kıyamete kadar da devam ettirecektir. Ailede olabilecek bir çözülme toplumun da çökmesine neden olacaktır

Çocuklar ve gençler ailelerinde doğru ve yanlışı, ahlak ve etiği öğrenirler. Bu şekilde bireyler öğrendiklerini topluma taşıyarak toplumu zenginleştirirler iste bu şekilde toplum zengin bir kültüre sahip olur.

Aile bireyin eğitim aldığı ilk okuludur. Bireyler için aile önem arz etmektedir; çünkü ailede birey çok şeyi öğrenir. Birey çok şeye deneyimlenir. Bu şekilde farklı aile yapıları toplumu zenginleştirir (Toplum ve Aile s,2-3;2021).

Toplum içinde ailenin işlevleri  

İşlevlerden kastımız; biyolojik, koruculuk, toplumsal, eğitim, kültürel ve ekonomik işlevler olarak adlandırabiliriz.

Biyolojik işlev

Biyolojik işlevde aile önemli görevi yerine getirir. Aile toplumda nüfusun kaynağını oluşturmuş, kuşakların sürekliliğini ve neslin sağlıklı devamını sağlaması açısından temel bir sosyal kurumdur.

Eşlerin erken yaşta evlenmesi artan nüfusun eğitime olan ihtiyacı, erken evlenenlerin okullardan ayrılması, eğitimsiz ya da eğitim seviyesi düşük ailelerin çok çocuk yapması gibi hususlar neslin devamını için kontrol edilmesi gereken husus(Tezcan; 1985;s.157).

Koruyuculuk işlevi

Ailenin neslin devamını sağlayarak kendi varlığını ve insanlığın varlığını korumaktadır(Gökçe;1990;s.218).

Psikolojik işlev

Çocukların  ve gençlerin biyolojik bakımdan olduğu gibi psikolojik bakımdan da korunması ve yetiştirilmesi acısından, sevgi, saygı ve sığınma gibi psikolojik ihtiyaçlarının doyurulması ailenin işlevlerindendir.

Toplumsal işlev

Toplum temelini oluşturan aile aslında en önemli görev ve işlevlerinde üstlenmiştir. Birey toplum içinde bir statü ve role sahip olmasına gerçek kişiliğini ancak diğer bireylerle sosyal ilişkiler kurarak oluşturur. Bireye bu ortamı en iyi aile sağlar(Acar;1990s;22-23).

Eş seçme, yuva kurma tanıdık çevre kurma, sosyal Statü, denetim işlevi, güvenli bir çalışma ortamı sağlama, paylaşma, boş zamanı değerlendirme, siyasal ve toplumsal işlevlerin içinde yer alır.

Eğitim İşlevi

Çocuğun ve gençlerin eğitiminden aile sorumludur. Çocuğun en tesirli ve ilk öğretmeni annesidir. Her türlü eğitim ilk önce ailede başlar. Eğitimin temeli ailede atılır. Çocuk ve genç ailede aldığı eğitimle hayata hazırlanır (Gökçek;1990,s.218).

Kültürel işlev

Çocukların ilk kültürel deneyimleri ailede başlar bu etki gençliğinde ve yaşamının diğer evrelerinde de etkisini sürdürür. Toplumun çekirdeğini oluşturan informal eğitimin verildiği bir sosyal kurum olan aile kültürel değerlerin normlarını samimi bir ortamda birincil ilişkiler yolu ile temelinin atıldığı yerdir.(Kır;2010;s.142).

Dini Bilgilerin İşlevi

Aile çocukların ilk dini bilgileri aldığı yerdir. O nedenle aile bireylerinin doğru kaynaktan bu bilgileri almalı ve çocuklara sağlıklı bir şekilde aktarabilmelidir. Bu işlev toplumsal ilişkileri ve toplumun geleceğini de olumlu olumsuz etkilemektedir. Bu açıdan ayrıca irdelenmelidir.

Ekonomik İşlev

Çocuklar çıraklıktan kalfalığa oradan da ustalığa geçişte aileden getirdiği değerleri yansıtmaktadır. Aile bireylerin meslek seçimini doğrudan etkilemektedir.(Tezcan;1985 s,158).

Sonuç olarak…

Toplumun temelini oluşturan aile yıllar içerisinde dönüşüme uğramıştır. Bu dönüşümler toplumu doğrudan etkilemiştir.

Çocukların ve gençlerin ilk eğitimcisi ve hayata hazırlayıcısı olan ailenin toplum içindeki önemi tartışılmazdır.

Dini değerler ve neslin sağlıklı devam edebilmesi için açısından da aile vazgeçilmez bir öneme sahiptir.

Ailenin toplum İçindeki işlevlerini yedi başlıkta incelemek ve bunların etkilerini bireyler açısından tanımlamak konunun anlaşılması açısından da önem arz etmektedir.

Toplumun varlığını devam ettirebilmesi için aile dediğimiz kurumun bozulmadan ve yıpranmadan işlevlerini yapması gereklidir.

Aileyi bozmaya çalışanlar kahrolsun!

Bunu da Okuyun

KAYNAKÇA

Acar, A. (1990) Türk Aile Yapısı ve Kızılcahamam Aile Yapısı Üzerine Bir Araştırma. İstanbul

Bayer, A. (2013)  Toplum ve Aile. İstanbul

Gökçe, B. (1990)Aile ve Aile Tipleri üzerine inceleme. Ankara

Kır, İ.(2010)Eğitimin Toplumsal Temelleri. Eğitim Bilimine Giriş. İstanbul

Kır, İ.(2011) Toplumsal kurum olarak Ailenin İşlevi. K.Maras

Tezcan, M. (1985)Eğitim Sosyolojisi. Ankara

AK, A. (2021)Toplum ve Aile. Ankara

Eğitimci – Yazar – İsmail Akbıyık

Bir Cevap YazınCevabı iptal et