2022 LGS Sınav İstatistiklerine Bir Göz Atın!

MEB 2022 Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavına ilişkin raporunu yayınladı. Buna Göre, Merkezi Sınava katılan öğrencilerin sınavda bulunan sayısal ve sözel bölümlere ait alt testlerdeki doğru cevap sayısı ortalamaları ve standart sapma değerleri aşağıdaki gibidir:

2022 yılında merkezi sınava katılan öğrencilerin merkezi sınav puanı ortalaması 285,88, standart sapması 73,72 olarak hesaplanmıştır.

Alt Testlere Göre Doğru Cevap Sayısına İlişkin İstatistiklere Göre:

Test

Soru sayısı Doğru cevap

Standart sapma

Türkçe

20 9,22 4,61

İnkılap Tarihi

10

5,54

2,59

Din Kültürü

10

6,45

2,68 

İngilizce 10 4,59

3,34

Matematik

20

4,74

4,26

Fen Bilimleri

20

9,50

5,02

LGS Sınavı Hakkında Bazı Bulgular

Sınav sonuçları psikometrik nitelikler açısından sınav puanları ile okul başarısı arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.

1-) Öğrencilerin alt testlerdeki performansı

2021 yılı ile genel bir uyum göstermekle beraber Matematik ve Fen Bilimleri alanında daha yüksek doğru cevap sayılarına ulaştıkları belirlenmiştir. Bu durum görece yüksek puan aralıkları olan 300-400 ile 400-500 puan aralıklarında yer alan öğrenci oranlarını da artırmıştır.

2-) Cinsiyete göre başarı karşılaştırması

Kız öğrencilerin Matematik dışındaki alt testlerde erkek öğrencilerden daha yüksek doğru cevap sayısı ortalamasına sahip olduğu görülmektedir. Önceki LGS uygulamaları ile benzerlik gösteren bu bulgudaki tek farklılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde bulunmaktadır. Önceki yıllarda kız ve erkek öğrenciler arasındaki fark bu alt testte daha yüksek iken 2022 yılında fark ihmal edilecek düzeye inmiştir.

Yirmi soru bulunan alt testler arasında her iki cinsiyet grubunda da doğru cevap sayısı ortalamasının en düşük olduğu alt testin Matematik olduğu, bu alt testte erkek öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamasının 4,91, kız öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamasının 4,60 olduğu görülmektedir.

Türkçe alt testinin, kız (9,83) ve erkek (8,62) öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamaları arasındaki en yüksek farkın görüldüğü alt test olduğu belirlenmiştir.

Türkçe, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil alt testlerinde de kız öğrenciler daha yüksek doğru cevap sayısı ortalamasına sahiptir. Bununla birlikte aradaki fark önceki yıllar ile benzer düzeyde kalmıştır.

Kız öğrencilerin Matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilere göre daha başarılı olduğu belirlenmiştir ve bu bulgu daha önce yapılan kademeler arası geçiş sınavı bulgularıyla uyum içindedir.

3-) Akademik başarı ile velinin eğitim durumu ilişkisi

Öğrencilerin akademik performansları ile sosyoekonomik düzeyleri arasında önemli bir ilişki vardır.  Önceki yıllara benzer şekilde, 2022 Merkezi Sınava katılan öğrencilerin sosyoekonomik düzeylerini temsil eden anne ve baba eğitim düzeyleri ile sınav sonuçları arasındaki ilişkinin incelenmesi önemli görülmüştür.

Öğrenci velilerinin eğitim düzeyleri yükseldikçe eğitime verdikleri önemin artması ve çocuklarına akademik açıdan daha fazla destek vermesi muhtemeldir.

Öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyleri ilkokul, ortaokul, lise, yüksekokul, 3 yıllık eğitim enstitüsü, lisans ve lisansüstü olmak üzere yedi kategoride sınıflandırılmıştır.

4-) Anne eğitim düzeyi ile öğrenci başarı ilişkisi

Merkezi Sınav Puanının (MSP) anne eğitim düzeylerine göre bakıldığında, anne eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin MSP’leri de artmaktadır. Anne eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilerin MSP ortalamasının 259,97, lisansüstü olan öğrencilerin ortalamasının 385,65 olduğu belirlenmiştir. Anne eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilerin merkezi sınav puanı ortalaması ile anne eğitim düzeyi lisansüstü olan öğrencilerin merkezi sınav puanı ortalaması arasında 125 puan fark bulunması önemlidir. Bu sonuçlar anne eğitim düzeyi yükseldikçe öğrencilerin MSP ortalamalarının da önemli ölçüde yükseldiğini göstermektedir.

5-) Baba eğitim düzeyi ile öğrenci başarı ilişkisi

Öğrencilerin MSP’lerinin baba eğitim düzeylerine göre değişimi verilmiştir. Görüldüğü üzere, öğrencilerin baba eğitim düzeyi ilkokuldan lisansüstüne doğru arttıkça merkezi sınav puanı ortalamaları da artmaktadır. Baba eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilerin merkezi sınav puanı ortalaması 268,97, lisansüstü olan öğrencilerin merkezi sınav puanı ortalaması ise 392,11’dir.

Baba eğitim düzeyi ilkokul olan öğrenciler ile lisansüstü olan öğrencilerin merkezi sınav puanı ortalamaları arasında 123 puan fark bulunmaktadır. Sonuçlar, önceki yıllarda olduğu gibi anne ve baba eğitim düzeyinin öğrencilerin akademik başarılarıyla yakından ilişkili olmaya devam ettiğini göstermektedir. Ortalamalar arasındaki farkların 2020 ve 2021 yıllarındaki farklara yakın olduğu belirlenmiştir.

Çalışmanın ortaya koyduğu diğer bir sonuç da anne ve baba eğitim düzeyinin öğrenci başarısı ile yakından ilişkili olmasıdır. Önceki LGS sonuçlarıyla da doğrulanan bu sonuç, velilerin eğitime katılımının çocuklarının başarısı açısından oldukça önemli olduğunu göstermektedir.

Raporun Tamamına Erişmek İçin Tıklayınız!

Bir Cevap YazınCevabı iptal et